Today : 2024년 06월 24일 (월요일)      로그인      회원가입
    아내의 잔소리는 유익한가,부부싸움,가정               시34편, 링컨이 좋아하는 말씀,응답,두려움               인터넷 설교 작성법               국민체조               좋은 예화 나쁜 예화(예화 사용하기)               지하철서 젖 먹이면 왜 안되나요?               73가지 신드롬과 효과(Syndrome & Effect)               하나님을 믿는 10가지 이유               성결·정직이 시급한 한국교회               십일조를 다른 곳에 내도 되는가              

  홈     -----------      < "가" >      < "나" >      < "다" >      < "마" >      < "바" >     < "사" >     < "아" >      < "자" >      < "차" >      < "타.파" >     < "하" >     <전도지 문구>     < "기타" 예화 >     <귀즈,지혜,유머>  

:: 로그인 ::
 ID   
 PASS   
로그인  회원가입
  시사자료 뉴스
  감동적인 (유머)이야기
  예화 자료
  설교 자료


  빠른검색

네이버.다음.구글


검색Daum


방송설교

> 헤드라인

국민체조
2014-07-07 20:18:52   read : 48558

 이전으로
관련기사가 없습니다.